جهت قضاوت در مورد مطلوبیت کیفیت زندگی کاری و مطلوبیت هرکدام از مؤلفه­ های آن از طیف استاندارد ارزیابی بازرگان و همکاران (حجازی، بازرگان، اسحاقی، ۱۳۸۷، ۱۲۶-۱۲۸) استفاده خواهد شد. طیف این سطح مطلوبیت بر اساس حداکثر و حداقل ارزش عددی مربوط به گزینه‌های سؤال نشانگر ساخته می­ شود. به این معنی که در یک طرف طیف حداکثر امتیاز و در طرف دیگر حداقل امتیاز قرار گرفته و سپس فاصله این دو به سه قسمت مساوی تقسیم می­ شود. در این طیف چنانچه از طیف لیکرت پنج گزینه­ای استفاده شود، اگر میانگین مؤلفه­ های مورد نظر بین ۱ تا ۳۳/۲ باشد وضعیت نامطلوب، چنانچه این میانگین بین ۳۳/۲ تا ۶۶/۳ باشد وضعیت نسبتاً مطلوب، و چنانچه این میانگین بین ۶۶/۳ تا ۵ باشد وضعیت مؤلفه­ های مورد بررسی مطلوب ارزیابی می­ شود. هرچند، به دلیل این که سؤالات مربوط به مؤلفه فضای کلی زندگی (سؤالات ۲۱ و ۲۲ و ۲۳) منفی هستند، ارزش آن‌ها به صورت معکوس محاسبه می­گردد. نمودار زیر طیف سطح مطلوبیت را نشان می­دهد ().
نمودار ۳- ۱ .طیف سطح مطلوبیت بازرگان و همکاران در مقیاس لیکرت پنج ارزشی

۳-۵-۲٫ پرسشنامه رضایت شغلی

این پرسشنامه که توسط میرکمالی ساخته و اجرا شده، نمونه یک پرسشنامه بومی است که با مطالعات و بررسی­های گسترده بر روی نمونه­های خارجی تکمیل گردیده است و با تغییراتی برای کتابداران کتابخانه­ های عمومی مورد مطالعه توسط محقق بازنویسی شده است و به تأیید اساتید این رشته رسیده است. این پرسشنامه نیز همانند پرسشنامه کیفیت زندگی کاری جهت بررسی میزان رضایت از طیف پنج ارزشی لیکرت بهره برده و مقادیر “کاملاً مخالفم"، “مخالفم"، “نظری ندارم"، “موافقم"، و “کاملاً موافقم” را شامل می­ شود. این ابزار نیز هفت مؤلفه مرتبط با رضایت شغلی را در قالب ۶۲ گویه مورد بررسی قرار می­دهد. هفت مؤلفه­ای که در این پرسشنامه مورد توجه قرار گرفته شده است و همچنین تعداد سؤالاتی که به هرکدام از این مؤلفه­ ها اختصاص داده شده است در جدول زیر آمده است ().
دانلود پایان نامه - مقاله - پروژه
جدول ۳- ۲٫ مؤلفه‌های رضایت شغلی و تعداد سؤالات مختص آن‌ها در پرسشنامه میرکمالی

 

مؤلفه­ های مورد بررسی سؤالات مؤلفه­ های مورد بررسی سؤالات
کار ۱ تا ۱۲ جو سازمانی ۳۶ تا ۴۲
روابط (مافوق، همکار، کاربر) ۱۳ تا ۱۹ منزلت، مسئولیت، و احترام ۴۳ تا ۵۴
ارتقاء، پیشرفت، و موفقیت ۲۰ تا ۳۲ عوامل محیطی کار ۵۵ تا ۶۲
حقوق و مزایا ۳۳ تا ۳۵    

 

۳-۵-۳٫ پرسشنامه استرس شغلی

استرس شغلی کنش متقابل بین شرایط کار و ویژگی­های فردی، به گونه ­ای که خواست­های محیط کار (و در نتیجه فشارهای مرتبط با آن) بیش از آنی است که فرد از عهده انجام آن برآید تعریف شده است. پرسشنامه استرس شغلی اچ.اس.ای[۱۲۶] به منظور سنجش استرس­های مربوط به کار طراحی شده است. این ابزار ۷ مؤلفه مربوط به استرس شغلی را در قالب ۳۵ گویه و با بهره گرفتن از مقیاس لیکرت ۵ ارزشی این متغیر را مورد آزمایش قرار می­دهد. مقیاس لیکرت در این پرسشنامه مقادیر “هرگز"، “بندرت"، “گاهی اوقات"، “غالباً"، و “همواره” را در بر می­گیرد. هفت مؤلفه­ای که در این پرسشنامه مورد توجه قرار گرفته شده است و همچنین سؤالاتی که به هرکدام از این مؤلفه­ ها اختصاص داده شده است در جدول زیر آمده است ().
جدول ۳- ۳٫ مؤلفه‌های استرس شغلی و سؤالات مختص آن‌ها در پرسشنامه استاندارد اچ.اس.ای

 

مؤلفه­ های مورد بررسی سؤالات مجموع مؤلفه­ های مورد بررسی سؤالات
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...