اوج پرواز در نسل‌های اول تا سوم در بازه‌ی زمانی اواخر فروردین تا اوایل اردیبهشت، هفته اول تیر و هفته‌ی اول شهریور رخ داد که با نتایج اسحاقی و همکاران (۱۳۸۲) در چهارمحال و بختیاری تا حدودی مطابقت دارد. اما اوج پرواز نسل سوم با یافته‌های نصیرزاده و بصیری (۱۳۷۴) در آباده و صابر در آذر شهر تا حدودی مطابقت دارد.
مجموع دمای موثر در اوج پرواز‌های هر سه نسل به‌ترتیب ۲۳۰، ۱۰۵۰-۹۶۰ و ۲۰۰۰-۱۹۰۰ برآورد شد که با تحقیقات نصیرزاذه و بصیری در شیراز تا حدودی مطابقت دارد. اما طبق تحقیقات کافرلی و ویتا (۱۹۸۸) در ایتالیا اوج پرواز نسل اول را ۲۳۰ روز-درجه و نسل دوم و سوم را ۷۸۲ و ۱۴۶۲ روز-درجه بود که اوج پرواز نسل اول با میزان نیاز گرمایی اوج پرواز این پژوهش کاملا همخوانی دارد.
مبارزه شیمیایی علیه این آفت زمانی صورت می‌گیرد که تله‌ها حداکثر شکار را داشته و یا به عبارتی اوج پرواز صورت گیرد و لاروهای آفت از تخم خارج شده باشند. با توجه به داده‌های حاصل از شکار تله‌های فرمونی تعیین زمان سمپاشی علیه نسل دوم و سوم هفته‌ی اول تیر و هفته‌ی اول شهریور برآورد می‌شود که زمان مبارزه شیمیایی علیه نسل دوم با تحقیقات خادمی و همکاران (۱۳۹۰) در ملایر و زمان مبارزه علیه نسل سوم با نتایج جلیل نواز (۱۳۷۷) در تاکستان مطابقت دارد.
با مشخص شدن تاریخ اوج پرواز و بالطبع تاریخ مناسب سمپاشی در نسل‌های مختلف با هماهنگی تعدادی از باغداران، باغات منطقه‌ی مورد مطالعه مورد بررسی قرار گرفت و مشخص گردید باغاتی که در زمان توصیه شده (بر اساس داده‌های تحقیق) نسبت به سمپاشی باغات خود اقدام نموده‌اند خسارت این آفت ناچیز می‌باشد که مشخص کننده‌ی صحت تحقیق می‌باشد.
میانگین جمعیت در اوج پرواز نسل‌های اول تا سوم در سال دوم ۶، ۴۵و ۳۰ شب‌پره بود در حالی‌که در سال اول این میزان بیشتر بوده و در نسل دوم و سوم ۸۸ و ۱۶ شب‌پره بود. باتوجه به نتایج به‌دست آمده می‌توان دریافت که در سال اول میانگین جمعیت نسبت به سال دوم بیشتر بود. همچنین میانگین جمعیت در سال اول و دوم در نسل دوم نسبت به دو نسل دیگر بیشتر بود چون شب‌پره‌های نسل دوم و سوم از شفیره‌هایی به‌وجود می‌آیند که فاقد دیاپوز بوده در نتیجه سریع‌تر از پیله‌ شفیرگی خارج می‌شوند و فرصت بیشتری دارند تا اینکه جمعیت خود را به اوج پرواز برسانند.
فصل پنجم
نتیجه‌گیری و پیشنهادها
۵-۱- نتایج کلی
۱- آفت در بیضا سه نسل دارد.
۲- حشرات کامل حاصل از شفیره‌های زمستان‌گذران از اواخر فروردین تا پایان اردیبهشت پدیدار شده و اوج پرواز چشمگیری نداشتند.
۳- حشرات کامل نسل دوم از اواسط خرداد تا اوایل مرداد پدیدار گردیده و اوج پرواز آن دهه سوم خرداد تا دهه اول تیر بود.
۴- حشرات کامل نسل سوم از دهه اول مرداد تا اواسط دهه اول شهریور پدیدار گردیده و اوج پرواز آن هفته‌ی آخر مرداد بود.
۵- با بهره گرفتن از نتایج حاصل از تغییرات جمعیت بهترین زمان مبارزه‌ی شیمیایی علیه لاروهای آفت در نسل دوم و سوم هفته‌ی اول تیر و هفته‌ی اول شهریور برآورد شد.
۵-۲- پیشنهادها
۱- برای به‌دست آوردن نتایج مطمئن‌تر، بهتر است روند بررسی تغییرات جمعیت در باغ سمپاشی نشده بررسی گردیده و مقایسه‌ای بین نتایج حاصل از تغییرات جمعیت در باغ سمپاشی نشده و سمپاشی شده انجام گیرد.
پایان نامه - مقاله
۲- چون در بیضا ایستگاه هواشناسی وجود نداشت ناچار شدیم از دماهای نزدیک‌ترین ایستگاه هواشناسی (ایستگاه هواشناسی زرقان) استفاده و نیاز گرمایی را محاسبه کنیم. واضح است که نیاز گرمایی محاسبه شده خیلی دقیق نخواهد بود و بهتر است برای ثبت دمای روزانه در بیضا ایستگاه هواشناسی احداث گردد و این کار بر اساس دمای ثبت شده در منطقه انجام گیرد.
۳- تحقیق در بازه‌ی زمانی طولانی‌تر ۴- ۵ ساله انجام گردد و با بهره گرفتن از نتایج، زمان مبارزه‌ی شیمیایی تعیین گردد.
پیوست
پیوست ۱- جدول محاسبه‌ی روز-درجه و روز-درجه تجمعی بر اساس روش یک سینوسی

 

روز-درجه تجمعی روز-درجه میانگین دمای بیشینه میانگین دمای کمینه تاریخ شمسی تاریخ میلادی
۷۲/۱ ۷۲/۱ ۱/۱۶ ۸/۰ ۱ اسفند ۱۹ فوریه
۱۴/۳ ۴۲/۱ ۴/۱۵ ۱/۰ ۲ اسفند ۲۰ فوریه
۸/۴ ۶۶/۱
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...